flower-design-with-crystallemoo-

۱- سیمی به طول ۱متر انتخاب کرده و ۱کریستال را در مرکز قرار داده به اندازه ی ۳سانتی متر سیم را دور خود تاب دهید از کریستال استفاده کنید که سوراخ آن در یک سمت است. آموزش ساخت انگور کریستالی ۲-  برای ردیف دوم یک کریستال دیگر داخل سیم کرده و تاب دهید به طوری […]

۱- سیمی به طول ۱متر انتخاب کرده و ۱کریستال را در مرکز قرار داده به اندازه ی ۳سانتی متر سیم را دور خود تاب دهید از کریستال استفاده کنید که سوراخ آن در یک سمت است. آموزش ساخت انگور کریستالی ۲-  برای ردیف دوم یک کریستال دیگر داخل سیم کرده و تاب دهید به طوری […]

admin ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,212 بار