آموزش دوخت پرده ساده

طریقة برش ودوخت پرده ساده

 ۱- این نوع پرده نیاز به الگو ندارد.

lemoo-f006

آموزش دوخت پرده ساده

۲ – پارچة پرده ای را روی میز یا سطح تمیز پهن کنید.

 ۳-    اگرپارچة شما سرکج داشت به وسیلة یک گونیا علامت گذاری کنید ومحل علامت گذاری شده را ببرید..

 ۴-      از دو سر عرض پارچه که صاف کرده اید روی طول، ترکی قد به دست می آید تخته های پرده را که علامت گذاری کرده اید به هم وصل کنید واین خطوط راببرید.

۵-      قطعه هایی را که بریده اید دوبه دوکنارهم قراردهید وبا فاصلة ۵/۱ س.م از  ترکی با دقت به هم بدوزید.

۶-      لبة ترکی کناره های پرده رابه اندازة ۱ س.م تابزنید و اتوکنید  دوباره یک بار دیگر به اندازة ۲س.م تابزنید وبار دیگر اتو کنید وسپس با فاصلة ۲ میلی متر از لبة تا شده بدوزید.

 ۷-      لبة پایین پرده را ابتدا ۵/۱ س.م تا بزنیدو اتو کنید و سپس ۱۰ س.م دیگرلبه را تا زده و بار دیگراتو کنید وسپس با فاصلة ۲ میلی متر ازلبة تا  شده بدوزید .

 ۸- بعد از آماده شدن لبة پایین پرده قد محاسبه شدة پرده به علاوه ۵/۱ س.م را از لبة پایین پرده به طرف بالا اندازه بزنید و علامت گذاری کنید این اندازه را درطول لبة پایین به طرف بالا چند مرتبه تکرار و علامت گذاری کنید و لبة بالایی را از روی این علامت ها تا بزنید و اطو کنید. اگر پارچة پرده نازک ولطیف است به اندازة نوار پرده + ۵/۱ س.م زاپاس نیاز است ولی اگر پارچه ضخیم است به اندازة ۵/۲ س.م زاپاس نیاز می باشد اگر زاپاس بالای پرده بیشتربود برش بزنید و دور ریزکنید.

 ۹- لبة بالایی نوار پرده را ۵/۱ س.م  پایین تراز لبة اطو شدة پرده قرار دهید وبا سنجاق ثابت کنید .

 ۱۰- بافاصلة ۲ میلی مترازلبة نوار پرده شروع به دوخت لبة بالا وپایینی نوار پرده کنید وابتدا وانتهای دوخت را دوخت معکوس بزنید.

 ۱۱- نخ ها ی طرف آزاد نوار پرده را همزمان با هم بکشید تا پرده به اندازه پرده خور شود سپس این نخ ها را به هم گره بزنید وچین ها را مرتب کنید وبعد گیره پرده ها را روی نوار پرده سوار کنید.

۱۲- پرده را روی میلة پرده سوار کنید با فاصله به چین های پرده نگاه کنید ودرصورت نیاز چین ها را بطور کامل مرتب کنید.

منبع : banookade.ir


پیشنهاد می کنیم ... kimono1-lrmoo.ir_-47 images kolab.ir-0134
admin ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 322 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)