آموزش بافت کلاه شال فانتزی

توضیح کلاه پولکی
۱.ابتدا۸۴تازنجیره میبافیم.این تعدادبایدمضربی از۶باشه چون هرشش تازنجیره یک پولک میشه.وابتدا وانتهاروبهم وصل میکنیم تادایره بشود.
۲.این رج رابایدپایه وی ببافیم.پایه وی تشکیل شده ازدوتاپایه بلندویه زنجیره بینشون.حال ۴تازنجیره میزنیم ودرهمان زنجیره پایه بلندمیزنیم.
201661014628855321a
دوتازنجیره رهامیکنیم ودرزنجیره سوم پایه وی میزنیم یعنی یه پایه بلند،یه زنجیره.یه پایه بلند.تا آخرودرآخربه زنجیره سوم چهارتا گره وصل میکنیم.
۳.رج سوم باید پولکها راببافیم ۳ تازنجیره میبافیم ودرپایه اول وی ۴تاپایه بلندمیزنیم که بااون سه تازنجیره میشه ۵تاپایه بلند. بعدیک زنجیره ودرپایه بعدی وی دوباره ۵تاپایه بلندمیزنیم دوباره یک زنجیره.حال یک پایه وی رهامیکنیم درپایه وی بعدی یه پولک میبافیم.
201661014628855321a
به همین ترتیب تاآخر.آخرین پولکی رابه پایه وی وصل میکنیم.که جمعا۱۴تاپولک خواهیم داشت.
۴.دراین رج مانندرج دوم فقط پایه وی میزنیم.که هم وسط پولکها بتیدبزنیم هم بین دوپولک.فقط بین دوپولک طوری بزنیدکه به زنجیره ی وسط دوپولک هم وصل شود.
۵.دوازده ردیف پولکی به همین ترتیب بافته میشود.
تا اینجا ببافین .جمع کردن کلاه و اموزش بافت شال نیز در آینده ارائه خواهد شد البته بافت شال بسیار ساده است و همانند بافت کلاه رج ها را ادامه می دهیم

پیشنهاد می کنیم ... 20179122128835440a lemoo-02 image-300x200
admin ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 207 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)