آموزش بافت مدل برگ

۲۳ دانه سر انداخته ،۲ رج ركن ببافيد.
رج ۱ :(۷ دانه از رو ،۱دانه زير) پرانتز تكرار شود .
e21y
رج۲ :(۷دانه زير ،۱دانه رو ) پرانتز تكرار شود.
رج ۳:(۷ دانه رو، ۱ژوته ، ۱ زير ، ۱ ژوته ) پرانتز تكرار شود.
رج ۴ :مانند بافت هر چه ميبينيد ببافيد و ژوته ها را با ژوته باز ببافيد.
رج ۵ : ( ۷ دانه رو ،۱دانه زير،۱ژوته،۱ دانه زير ،۱ ژوته،۱دانه زير) تكرار شود.
رج ۶: تمام رجهاي زوج مانند رج۴ بافت بزنيد.
رج ۷ : (۷تا رو،۲تا زير،۱ژوته،۱زير ۱ژوته،۲تازير) تكرار شود .
رج ۹ : (۷ دانه رو،۳تا زير،۱ژوته،۱زير،۱ژوته،۳تازير) تكرار شود.
رج ۱۱:شروع به كم كردن از برگ مي كنيد(۷دانه رو مي بافيد به اول برگ كه
رسيديد۲ تا را اززيريكي كنيد سپس ۵ دانه از زير بافته و دو تا از زيريكي شود) پرانتز
e21y
تكرار شود.
رج ۱۳ :(۷تارو،۲تا يكي از زير ،۳تا زير،۲تا يكي شود از زير) پرانتز تكرار شود.
رج  ۱۵ :(۷تارو ، ۲تا يكي اززير،۱ زير ،۲تايكي شود از زير) پرانتز تكرار شود.
رج ۱۷ :(۷دانه رو،۳تا يكي شوداز زير) پرانتز تكرار شود.
رج ۱۸ :تمام دانه ها از زير بافته شود.


پیشنهاد می کنیم ... photo_2016-10-22_20-51-26-3 lemoo.ir-21_11-59-36 lemoo.ir-89723
admin ۲۹ / ۰۷ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 250 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)