آموزش بافت عروسک الاغ

سر

با نخ سفید

حلقه و ۶ پایه

رج دوم ۱۲ پایه

(1394-7-8)-[497407]-MPic_14

رج سوم ۱۸ پایه

رج چهارم ۲۴ پایه

رج ۵_ ۳۰ پایه

رج ۶_۱۰ ساده بافی

با نخ طوسی

رج ۱۱_ زیاد کنید ۳۶ پایه

رج ۱۲_ زیاد کنید ۴۲ پایه

رج ۱۳_ زیاد کنید ۴۸ پایه

رج ۱۴_ زیاد کنید ۵۴ پایه

رج ۱۵_ ساده بافی

رج ۱۶_ زیاد کنید ۶۰ پایه

رج ۱۷_۲۰ ساده بافی

چشمها را بین رج ۱۵ و ۱۶ با فاصله ۱۹ پایه قرار دهید

رج ۲۱_ ساده بافی

رج ۲۲_ کم کنید ۵۴ پایه

رج ۲۳_ کم کنید ۴۸ پایه

رج ۲۴_ کم کنید ۴۲ پایه

رج ۲۵_۲۶ ساده بافی

رج ۲۷_ کم کنید ۳۶ پایه

رج ۲۸_ ساده بافی

رج ۲۹_ کم کنید ۳۰ پایه

رج ۳۰_ کم کنید ۲۴ پایه

رج ۳۱_ کم کنید ۱۸ پایه

داخل سر را پر کنید

رج ۳۲_ کم کنید ۱۲ پایه

رج ۳۳_ کم کنید ۶ پایه و تمام

با نخ مشکی در رج ۴ دوتا نقطه با فاصله ۶ پایه بدوزید برای بینی

(1394-7-8)-[497407]-MPic_1443558724

گوش ها

حلقه و ۵ پایه

رج دوم یک پایه در میون زیاد کنید ۷ پایه

رج سوم یک پایه در میون زیاد کنید ۱۰ پایه

رج ۴_ ساده بافی

رج ۵_ یک پایه در میون زیاد کنید ۱۵ پایه

رج ۶_ ساده بافی

رج ۷_ دو پایه در میون زیاد کنید ۲۰ پایه

رج ۸_۱۰ ساده بافی

رج ۱۱_ ۸ پایه ببافید و یک پایه کور کنید دوبار تکرار کنید ۱۸ پایه

رج ۱۲_ ساده بافی

رج ۱۳_ یک در میون یک پایه کور کنید ۱۲ پایه

رج ۱۴_۱۵ ساده بافی و تمام

گوش ها را پر نکنید و انها را در رج ۲۱ به سر وصل کنید با فاصله ۱۲ پایه

بدن

حلقه و ۶ پایه

رج دوم ۱۲ پایه

رج سوم ۱۸ پایه

رج چهارم ۲۴ پایه

رج ۵_ ۳۰ پایه

رج ۶_ زیاد کنید ۳۶ پایه

رج ۷_ زیاد کنید ۴۲ پایه

رج ۸_۹ ساده بافی

رج ۱۰_ زیاد کنید ۴۸ پایه

رج ۱۱_۱۷_ ساده بافی

رج ۱۸_۱۹_ ساده بافی بانخ سبز پر رنگ

رج ۲۰_۲۱_ ساده بافی بانخ سبز کم رنگ

رج ۲۲_۲۳_ ساده بافی بانخ سبز پر رنگ

رج ۲۴_ ساده بافی بانخ سبز کم رنگ

رج ۲۵_ کم کنید ۴۲ پایه با نخ سبز کم رنگ

رج ۲۶_۲۷_ ساده بافی با نخ سبز پر رنگ

رج ۲۸_ کم کنید ۳۶ پایه با نخ سبز کم رنگ

رج ۲۹_ کم کنید ۳۰ پایه با نخ سبز کم رنگ

رج ۳۰_ کم کنید ۲۴ پایه با نخ سبز پر رنگ

داخل بدن را پر کنید

رج ۳۱_ کم کنید ۱۸ پایه با نخ سبز پر رنگ

رج ۳۲_ کم کنید ۱۲ پایه با نخ سبز کم رنگ

رج ۳۳_ کم کنید ۶ پایه با نخ سبز کم رنگ و تمام

گردن

۳۰ زنجیره برنید و یک حلقه درست کنید

رج دوم در تمام رنجیرها یک پایه کوتاه بزنید ۳۰ پایه

رج سوم ساده بافی و تمام

ابتدا گردن را به بدن بین رجهای ۴_۱۵ بدوزید و سپس داخلش را پر کنید و سر را هم رویش بدوزید و تمام

پاها

با نخ مشکی

حلقه و ۶ پایه

رج دوم ۱۲ پایه

رج سوم ۱۸ پایه

رج چهارم ۲۴ پایه

رج ۵_ کم کنید ۱۸ پایه

رج ۶_۷_ ساده بافی

با نخ طوسی

رج ۸_۱۰_ ساده بافی

رج ۱۱_ ۷ پایه ببافید یک پایه کور کنید دوبار تکرار کنید ۱۶ پایه

در رج بعدی فقط برای دو پای عقبی رنگ نخ را عوض کنید. و با سبز پر رنگ ببافید و برای دو پای جلویی با هموم طوسی ادامه دهید

رج ۱۲_۱۳ ساده بافی و تمام

برای بهتر ایستادن میتونید داخل پاها سیم قرار دهید

کلاه

حلقه و ۶ پایه

رج دوم ۱۲ پایه

رج سوم ۱۸ پایه

رج ۴_ ۷ پایه ببافید و یک پایه کور کنید ۱۶ پایه

در این رج سعی کنید از نخ های بیرونی کار پایه بگیرید

رج ۵_۶_ ساده بافی

رج ۷_ سه پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۴ بار تکرار کنید ۲۰ پایه

رج ۸_ سه پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ بار تکرار کنید ۲۵ پایه و تمام

دم با نخ طوسی

۶ تا زنجیر بزنید و نخ را ببرید و چند رشته نخ مشکی به انتهای دم وصل کنید و.به بدن بدوزید.


پیشنهاد می کنیم ... 53d13743-a15e-49e6-b3be-197 index lemoo.ir-86g
admin ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 742 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)