آموزش بافت عروسک پرندگان و آشیانه

شروع :

۱۲٫۵-۱۸ cm

میل شماره ۳ – ۴

564141545

لانه: ۱۱ دانه با کاموای خاکی رنگ و میل شماره ۴سراندازید. ۲ رج ساده ببافید. رج بعد در هر دانه دو دانه ببافید ۲۲ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد یک در میان اضافه کنید، ۳۳ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (یک دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر) ببافید، ۴۴دانهمی شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (یک دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، ۲ دانه زیر) ببافید، ۵۵ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (۲ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، ۲ دانه زیر) ببافید، ۶۶ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (۲ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، ۳ دانه زیر) ببافید، ۷۷ دانه می شود. در این مرحله لایه داخلی تمام می شود. برای شروع لایه بیرونی دو رج رو ببافید. رج بعد (۳ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، ۳ دانه زیر) ببافید، ۸۸ دانه می شود. ۷ رج ساده ببافید. رج بعد (۳ دانه زیر، ۲ دانه یکی، ۳ دانه زیر) ببافید، ۷۷ دانه می شود. ۵ رج ساده ببافید. رج بعد (۳ دانه زیر، ۲ دانه یکی، ۲ دانه زیر) ببافید، ۶۶ دانه می شود. ۵ رج ساده ببافید. رج بعد (۲ دانه زیر، ۲ دانه یکی، ۳ دانه زیر) ببافید، ۵۵ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (۲ دانه زیر، ۲ دانه یکی، یک دانه زیر) ببافید، ۴۴ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (یک دانه زیر، ۲ دانه یکی، یک دانه زیر) ببافید، ۳۳ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. رج بعد (یک دانه زیر، ۲ دانه یکی) ببافید، ۲۲ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد (۲ دانه یکی) ببافید، ۱۱ دانه می شود. کاموا را بلند بگیرید و کور کنید. تکه بافته شده را مانند تصویر شکل دهید و درز امتداد رج ها را بهم بدوزید. توجه کنید بافت رو به سمت بیرون قرار گیرد. بین دو لایه، به ویژه قسمت کف لانه را کمی الیاف گذاری کنید. با کاموای رنگی متفاوت روی لانه را کوک های نامنظم بزنید. از تصویر کمک بگیرید.

564141545

جوجه ها (با میل شماره ۳ بافته می شوند)

سر و بدن: ۱۰ دانه با کاموای طوسی سراندازید. ۲ رج ساده ببافید. رج بعد در ۹ دانه اول دو دانه ببافید، دانه آخر زیر، ۱۹ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد یک دانه زیر، (در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر) عبارت داخل پرانتز تا آخر تکرار شود، ۲۸ دانه می شود. ۱۱ رج ساده ببافید. برای شکل دادن گردن رج بعد (یک دانه زیر، ۲ دانه یکی، یک دانه زیر) ببافید، ۲۱ دانه می شود. ۵ رج ساده ببافید.رج بعد (یک دانه زیر، ۲ دانه یکی) ببافید، ۱۴ دانه می شود. ۳ رج ساده ببافید. کاموای طوسی تیره تر را وصل کنید و ۲ رج ساده ببافید. برای شکل دادن سر رج بعد (در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر) ببافید، ۲۱ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد برای قسمت صورت سفید را وصل کنید و به این صورت ببافید:

رج اول: ۷ دانه زیر با کاموای طوسی تیره، ۷ دانه زیر با سفید، ۷ دانه زیر با کاموای طوسی تیره.

رج ۲، ۴، ۶: شش دانه رو با کاموای طوسی تیره، ۹ دانه رو با سفید، ۶ دانه رو با کاموای طوسی تیره.

رج ۳، ۵، ۷: شش دانه زیر با کاموای طوسی تیره، ۹ دانه زیر با سفید، ۶ دانه زیر با کاموای طوسی تیره.

رج ۸: هفت دانه رو با کاموای طوسی تیره، ۷ دانه رو با سفید، ۷ دانه رو با کاموای طوسی تیره.

سپس کاموای نخودی رنگ را وصل کنید (۲ دانه زیر، ۲ دانه یکی) تا یک دانه مانده به آخر ببافید، دانه آخر زیر، ۱۶ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد یک دانه زیر، (۲ دانه یکی، یک دانه زیر) عبارت داخل پرانتز تا آخر تکرار شود، ۱۱ دانه می شود. کاموا را بلند بگیرید و کور کنید. از دورن دانه های رج آخر کاموا را رد کنید و بکشید. امتداد رج ها را بدوزید و همزمان الیاف گذاری کنید. از درون لبه سرانداخته کاموا رد کنید و بکشید. توجه کنید قسمت گردن را خیلی الیاف گذاری نکنید تا شکل گردن حفظ شود. چشم ها را کار کنید.

بال (۲ عدد): ۶ دانه با کاموای طوسی سراندازید. ۲ رج ساده ببافید. رج بعد در دانه بعد دو دانه ببافید، ۳ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر، ۸ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد در دانه بعد دو دانه ببافید، ۵ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر، ۱۰ دانه می شود. ۲ رج ساده ببافید. از ابتدا و انتهای ۳ رج بعد یک دانه کم کنید، ۴ دانه می شود. کاموا را بلند بگیرید و کور کنید. از دورن دانه های رج آخر کاموا را رد کنید و بکشید. تکه را تا کنید و امتداد رج ها را بدوزید. بال ها را به دو طرف بدن بدوزید.

نک (در دو تکه بافته می شود)

۹ دانه با کاموای نخودی رنگ سراندازید. یک رج زیر ببافید. از ابتدا و انتهای ۳ رج بعد یک دانه کم کنید، ۳ دانه می شود. رج بعد: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۲ دانه یکی، دانه نبافته را روی دانه یکی شده بیاندازید. کور کنید. دو تکه را مانند تصویر بالای سر جوجه بدوزید.

پا (۲ عدد): ۵ دانه با کاموای مشکی سراندازید. ۳ دانه اول را کور کنید، یک دانه حاصل از کور شدن را به میل چپ منتقل کنید، سپس (۴ دانه سراندازید، ۳ دانه کور کنید، یک دانه حاصل از کور شدن را به میل چپ منتقل کنید) عبارت داخل پرانتز را ۲ مرتبه دیگر تکرار کنید. در آخر ۵ دانه باقی مانده را کور کنید. کاموا را بلند بگیرید و کور کنید. لبه کور شده و سرانداخته را بهم بدوزید. سپس پاها را به زیر بدن بدوزید.

پرنده مادر (با میل شماره ۳ بافته می شود).

قسمت جلوی بدن: از لبه گردن شروع می شود، ۱۷ دانه با کاموای مشکی سراندازید. سپس برای پایین تنه کاموای لیمویی را وصل کنید و به این صورت ببافید:

رج اول: ۶ دانه زیر با کاموای لیمویی، ۵ دانه زیر با کاموای مشکی، ۶ دانه زیر با کاموای لیمویی.

رج ۲: هفت دانه رو با کاموای لیمویی، ۳ دانه رو با کاموای مشکی، ۷ دانه رو با کاموای لیمویی.

رج ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱: هشت دانه زیر با کاموای لیمویی، یک دانه زیر با کاموای مشکی، ۸ دانه زیر با کاموای لیمویی.

رج ۴، ۶ ،۸، ۱۰، ۱۲: هشت دانه رو با کاموای لیمویی، یک دانه رو با کاموای مشکی، ۸ دانه رو با کاموای لیمویی.

سپس برای شکل دادن قسمت سینه با کاموای لیمویی ادامه دهید و به این صورت ببافید:

رج اول: ۱۵ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۲: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۱۳ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۳: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۱۱ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۴: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۹ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۵: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۷ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۶: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۵ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۷: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، زیر تا آخر.

رج ۸: تمام دانه ها رو- ۱۷ دانه. سپس ۴ رج ساده ببافید.

رج بعد: (۲ دانه زیر، ۲ دانه یکی) تکرار تا یک دانه مانده به آخر، دانه آخر زیر- ۱۳ دانه می شود. سپس یک رج رو ببافید.

برای شکل دادن پایین بدن به این صورت ببافید:

رج اول: ۱۱ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۲: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۹ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۳: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۸ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۴: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۷ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۵: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۶ دانه زیر، کاموا را جلوی کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را پشت کار بیاورید و برگردید.

رج ۶: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، ۵ دانه رو، کاموا را پشت کار بیاورید و یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید،کاموا را جلوی کار بیاورید و برگردید.

رج ۷: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، زیر تا آخر.

رج ۸: تمام دانه ها رو- ۱۳ دانه. سپس از ابتدا و انتهای رج بعد یک دانه کم کنید. ۱۱ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد: ۳ دانه زیر، (۲ دانه یکی، ۲ دانه زیر) عبارت داخل پرانتز تا آخر تکرار شود، ۹ دانه می شود. یک رج رو ببافید. سپس از ابتدا و انتهای ۲ رج بعد یک دانه کم کنید. ۵ دانه می شود. کور کنید.

پشت بدن: با کاموای مشکی ۱۷ دانه سراندازید. کاموای سبز را وصل کنید و ۱۴ رج ساده ببافید. از ابتدا و انتهای رج بعد یک دانه کم کنید. ۳ رج ساده ببافید. ۴ رج آخر را یک مرتبه دیگر تکرار کنید. ۱۳ دانه می شود. از ابتدا و انتهای رج بعد یک دانه کم کنید. یک رج رو ببافید. دو رج آخر را یک مرتبه دیگر تکرار کنید. ۹ دانه می شود. از ابتدا و انتهای ۲ رج بعد یک دانه کم کنید. ۵ دانه می شود. کور کنید. دو دتکه جلو و پشت را روی هم بگذارید و برای سر با کاموای مشکی از لبه گردن پشت ۱۶ دانه و از جلو ۱۶ دانه بگیرید. توجه کنید دانه هشتم جلو، دانه وسط سینه باشد. ۳۲ دانه می شود. یک رج رو ببافید. سپس کاموای سفید را وصل کنید و به این صورت ببافید:

رج اول: ۵ دانه زیر با سفید، ۷ دانه زیر با مشکی، ۹ دانه زیر با سفید، ۵ دانه زیر با مشکی، ۶ دانه زیر با سفید.

رج ۲: هفت دانه رو با سفید، ۳ دانه رو با مشکی، ۱۱ دانه رو با سفید، ۵ دانه رو با مشکی، ۶ دانه رو با سفید.

رج ۳ و ۵: هفت دانه زیر با سفید، ۳ دانه زیر با مشکی، ۱۳ دانه زیر با سفید، یک دانه زیر با مشکی، ۸ دانه زیر با سفید.

رج ۴ و ۶: هشت دانه رو با سفید، یک دانه رو با مشکی، ۱۳ دانه رو با سفید، ۳ دانه رو با مشکی، ۷ دانه رو با سفید.

رج ۷: شش دانه زیر با سفید، ۵ دانه زیر با مشکی، ۱۱ دانه زیر با سفید، ۳ دانه زیر با مشکی، ۷ دانه زیر با سفید.

رج ۸: شش دانه رو با سفید، ۵ دانه رو با مشکی، ۹ دانه رو با سفید، ۷ دانه رو با مشکی، ۵ دانه رو با سفید. با کاموای مشکی ادامه دهید و ۲ رج ساده ببافید. رج بعد ۲ دانه زیر، (۲ دانه یکی، یک دانه زیر) تکرار تا آخر ۲۲ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد (۲ دانه یکی) تکرار تا آخر، ۱۱ دانه می شود. کاموا را بلند بگیرید و قطع کنید. از درون دانه های رج آخر کاموا را رد کنید و بکشید. درزهای کناره را بدوزید. الیاف گذاری کنید. با توجه به تصویر بدن را شکل دهید. جلوی سینه تا پایین را با کاموای مشکی کوک بزنید. چشم ها را کار کنید.

بال چپ: با کاموای سبز ۵ دانه سراندازید. ۲ رج ساده ببافید. رج بعد در دانه بعد دو دانه ببافید، دو دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر، ۷ دانه می شود. یک رج رو ببافید. رج بعد در دانه بعد دو دانه ببافید، ۴ دانه زیر، در دانه بعد دو دانه ببافید، یک دانه زیر، ۹ دانه می شود. با کاموای طوسی روشن ۳ رج، کاموای سفید ۲ رج، کاموای طوسی روشن ۴ رج ساده ببافید. با کاموای طوسی ادامه دهید رج بعد یک دانه زیر، (یک دانه رو، یک دانه زیر) تا آخر. ۳ رج دیگر کشباف ببافید. سپس رج بعد ۲ دانه یکی، (یک دانه زیر، یک دانه رو) عبارت داخل پرانتز ۳ مرتبه تکرار شود، یک دانه زیر، ۸ دانه می شود. رج بعد: (یک دانه رو، یک دانه زیر) عبارت داخل پرانتز ۳ مرتبه تکرار شود، ۲ دانه یکی، ۷ دانه می شود. ۲ رج آخر را تکرار کنید تا ۳ دانه بماند. کور کنید.

بال راست: تا قسمت کشباف (قبل از کم کردن) مانند بال چپ ببافید. رج بعد: (یک دانه زیر، یک دانه رو) عبارت داخل پرانتز ۳ مرتبه تکرار شود، یک دانه زیر، ۲ دانه یکی، ۸ دانه می شود. رج بعد ۲ دانه یکی، (یک دانه زیر، یک دانه رو) عبارت داخل پرانتز ۳ مرتبه تکرار شود، ۷ دانه می شود. ۲ رج آخر را تکرار کنید تا ۳ دانه بماند. کور کنید. بال ها را با توجه به تصویر به دو طرف بدن پرنده بدوزید.

دم: ۱۶ دانه با کاموای طوسی روشن سراندازید. رج اول را زیر ببافید. رج بعد: ۲ دانه یکی، زیر تا آخر، ۱۵ دانه می شود. ۲ رج زیر ببافید. رج بعد: زیر تا یک دانه مانده به آخر، در دانه آخر دو دانه ببافید، ۱۶ دانه می شود. یک رج زیر ببافید. یک مرتبه دیگر از رج اول تا آخر تکرار کنید. کور کنید و دم را تا کنید و بدوزید و بعد به پشت پرنده بدوزید.

نوک: ۵ دانه با کاموای طوسی تیره سراندازید. یک رج زیر ببافید. از ابتدا و انتهای رج بعد یک دانه کور کنید، ۳ دانه می شود. رج بعد: یک دانه را نبافته به میل راست منتقل کنید، دو دانه یکی، دانه نبافته را روی دو دانه یکی شده بیاندازید. کور کنید. نک را تا کنید و بدوزید و بعد به صورت بدوزید و یک رشته کاموای کوتاه به جای کرم از نک عبور دهید.

پا: با کاموای طوسی تیره مانند پاهای جوجه ببافید.


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-baftani-manto-yaghebaz lemoo.ir-8_264 lemoo_09-44-52
admin ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 404 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)