آموزش بافت عروسک مرجان دریایی

بافت هاى مورد نياز

شلال يا كوك

پايه كوتاه

پايه بلند يا دوبل

image-300x200

پايه نيم دوبل

بافتن دو دانه باهم ( كم كردن دانه)

بافتن دو پايه در يك پايه ( اضافه كردن)

دستور بافت:

بدنه:

رج ١: با ٨ پايه كوتاه يك حلقه طلايى بزنيد. دانه آخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج ٢: يك زنجيره بزنيد. در هر كدام از دانه هاى رج قبل دو پايه كوتاه بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. حالا ١٦ دانه داريد

رج سوم: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٢٤ دانه داريد

رج٤: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٣٢ دانه داريد

رج ٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از سه دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٠ دانه داريد

رج ٦:  يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٤دانه بعد بزنيد. ٢پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٨ دانه داريد

رج ٧ و ٨: يك زنجيره بزنيد. يك پايه كوتاه در هركدام از دانه ها بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. ٤٨ دانه داريم

رج ٩: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از ٥ دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٥٦ دانه داريد

رج ١٠ تا ١٤:  يك زنجيره بزنيد. يك پايه كوتاه در هركدام از دانه ها بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. ٥٦ دانه داريم

رج ١٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢ دانه بعد بزنيد. دو دانه را باهم ببافيد. يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. دو دانه را باهم ببافيد. قسمت بين * را تا انتهاى رج تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد

كور كنيد و انتهاى نخ را بين بافت ها مخفى كنيد

image-3

قسمت زيرين عروس دريايى

رج ١: با ٨ پايه كوتاه يك حلقه طلايى بزنيد. دانه آخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج ٢: يك زنجيره بزنيد. در هر كدام از دانه هاى رج قبل دو پايه كوتاه بزنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. حالا ١٦ دانه داريد

رج سوم: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٢٤ دانه داريد

دانلود کتاب آموزش بافت ۱۰۱ مدل عروسک شیک

رج٤: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هر كدام از ٢دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٣٢ دانه داريد

رج ٥: يك زنجيره بزنيد. * يك پايه كوتاه در هركدام از سه دانه بعد بزنيد. ٢ پايه كوتاه در دانه بعد بزنيد* قسمت بين دو * را تكرار كنيد تا انتهاى رج. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد حالا ٤٠ دانه داريد

كور كنيد و ادامه نخ را بلند بگذاريد كه بعدا به قسمت بالايي بدوزيد.

image-1

رشته ها

٤٠-٥٠-٦٠ زنجيره بزنيد. رج بعد داخل هركدام از دانه ها ٢ يا ٣ تا پايه كوتاه يا نيم دوبل يا پايه بلند بزنيد. چندين رشته با تعداد دانه هاى متفاوت ببافيد

اتصال

رشته ها را به قسمت زيرين عروس دريايى متصل كنيد. بدنه را به اين قسمت بدوزيد. مى توانيد داخل آن را نيز پر كنيد


پیشنهاد می کنیم ... photo_2015-08-25_09-21-25 20179122128835440a 877878_murg52ec
admin ۱۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 262 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)