آموزش بافت عروسک آشپزباشی

عروسک آشپز باشی یکی از عروسک های زیباست که روش بافت آن نیز بسیار آسان می باشد و طرز بافت و شروع آن از قسمت پاهاست 

lemoo.ir-juytex

آموزش بافت عروسک آشپزباشی

با رنگ دلخواه برای کفش۱۸دانه سراندازید
۱)رج اول رو ببافید
۲)به هر دانه از زیر یکی اصافه کنید ۳۶دانه شود

آموزش بافت عروسک آشپزباشی

۳) ۱۲رج ساده ببافید
فرم دادن کفش
۱) ۴دانه زیر(۲دانه را یکی کنید) داخل پرانتز ۹بار تکرار شود ،۱۴دانه زیر ببافید
۲)از رو ببافید
۳) سه دانه از زیر ببافید(۲دانه را یکی کنید)۶مرتبه تکرار،۱۲دانه زیر ببافید
۴)از روببافید
۵)۳رج ساده ببتفید
نخ شلوار را وصل کنیدو۱۶رج ساده ببافید
پای چپ
۱۸دانه سراندازید
به هر دانه یکی اصافه کنید۳۶دانه شود
ببخشید قبل از اصافه کردن یک رج رو ببافید
۱۲رج ساده ببافید
فرم کفش
۱) ۱۴دانه زیر ببافید(۲دانه را یکی کنید)۹مرتبه تکرار،۴دانه زیر
۲)از رو ببافید
۳) ۱۲دانه زیر ،(۲تا رویکی کنید)۶مرتبه تکرار،۳دانه زیر ببافید۲۱دانه شود
رنگ شلوار را وصل کنید ۱۶رج ساده ببافید
حالا هردو پا را در صورتی در یک میل کنید که اول پای چپ ودوم پای راست در میل قرار گیردوبعد۸رج ساده ببافید (بااین کار پاها به هم وصل می شوند)

بالا تنه
لباس اشپز را با کاموای سفید ۱۰رج ببافید
فرم دادن شانه ها
۷دانه زیر ببافید(۲دانه را یکی کنید)۲مرتبه تکرار ،۸دانه زیر (۲دانه را یکی کنید)۲مرتبه تکرار،۷دانه ببافید
رج بعد رو

سر وگردن
کاموای سر را وصل کنید۲رج ساده ببافید
۸دانهزیر ببافید (به ۱۴دانه وسط یک دانه اصافه کنید)۸دانه زیر ببافید۴۲دانه شود
۲۳رج ساده ببافید
رج بعد دوتا یکی کنید وبعد به کمک سوزن سر نخ را از دانه ها رد کنید ومحکم بکشید

پیش بند عروسک
از لبه پایین شروع کردهوبا کاموای سفید ۵۰دانه سراندازید

lemoo.ir-6159367099
۲رج زیر ببافید
۱۳رج ساده ببافید وکور کنید
از دوسر طرفین پیش بند ۴دانه بگیرید (میتونید جداهم ببافید وبعد وصل کنید)و۸سانت برای بندهای پیش بند ببافید

کلاه
با کاموای سفید۵۴دانه سر اندازید
۶رج زیر ببافید وبعد با یک رج زیر شروع کنیدو۸رج ساده ببافد
۱) (یک دانه زیر ،یک دانه اصافه،یک دانه زیر )تا ۲تا ماندهبه اخر ،دودانه زیر
۷ررج ساده ببافید
فرم بالای کلاه
رج اول ششدانه زیر دودانه را یکی کنید تا اخر
رجهای زوج همه از رو
رج سوم۵دانه زیر دوتا را یکی کنید
رج ۵چهار دانه زیر ودودانه را یکی کنید
رج۷سه دانهزیر دودانه را یکی کنید
رج ۹دودانه زیر دودانه را یکی کنید
رج۱۱یکدانه زیر دودانه را یکی کنید
رج۱۳دو دانه را یکی کنید تا اخر دانه ها را محکم جمع کنید انتهای رجهارابه هم بدوزید کمی الیاف داخل کلاه کنید ولبه سر انداخته را بعداز وصل موها به سر بدوزید

کیک
قسمت داخلی کیک
با کاموا سفید۱۳دانه سر اندازید
۱)به هر دانه یکی اضافه کنیدتا ۲۶دانه شود
۲)همه از رو
۳)یکدانه زیر یکی اضافه یک دانه زیر تا اخر ۳۹دانه شود
۴)همه از رو
۵)دورج زیر ببافید
بایکرج زیر شروع و۵رج ساده ببافید
۲رج بعد را زیر ببافید
رج بعد رو
رج بعد ۱دانه زیر دودانه را با هم یکی کنیدتا۲۶دانه شود
رح بعد رو
رح بعد دودانه را یکی کنید تا اخر ۱۳دانه شود دانه ها را جمع کنی درز را بدوزید الیاف را داخل کیک کنید ودانه هارا محکم بکشید
حالا سر نخ را از مرکز کیک به طرف مرکز سرانداخته ببرید وبر گردید تا کیک پهن شود
عدد۲۱ روی کیک را با مداد بنویسید وبعد روی ان را چند بار کک کنید تا بر جسته شود
شمع
با نخ دلخواه ۶دانه سر اندازید۴رج ساده ببافید کور کنیددرز ها بهم بدوزیدبا کاموای هم رنگ اندور تا دور ان بپیچیدبه صورتی که حالت موجهای شمع را پیدا کند وبا استفاده از کانوای زرد چیزی شبیه شعله را بالای شمع ایجاد کنیدوشمع را به کیک بدوزید برای تزیین بیشتر کیک میتونید گلهای ریز ببافید وبه کناره ها وصل کنید
دستها
بارنگ سر۷دانه سر میاندازیم
رج بعد زیر به هر دانه یکی اضافه می کنیم۱۴دانه می شود هفت راه ساده میبافیم
رنگ لباس رو وصل می کنیم ۱۱راه میبافیم
موی عروسک
۱۲دانه سر می اندازیم
تمام رجها از زیر
دو دانه اولی رو یکی می کنیم میبافیم تا سه تا به اخری
برمی گردیم
این رج میبافیم تااخر اما دونه اخرو دوبار میبافیم(۱۲دانه میشود)
رج بعد میبافیم تا دوتا به اخر
بر می گردیم تا اخر
رج بعد میبافیم تا اخر
دوباره دوراه زیر میبافیم
این مراحل رو از اول دوباره یازده مرتبه میبافیم تا به اندازه دور سر عروسک بشه
ودر اخر کور میکنیم

شال عروسک
۵۰دانه سر می اندازیم۸رجاز زیر میبافیم کور می کنیم

دستهارا طوری وصل کنید که روبه جلو باشد کیک را به دستها وصل کنید

چشمها را به فاصله ۴دانه در جای خود بدوزید

دهان
بافت عروسک آشپز باشی ما به پایان رسید و شما در پایان می توانید به عنوان دهان با نخ و کاموا شکلی حالت هفتی یا نیم دایره را بدوزید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-4axw photo_2016-04-13_08-47-22 images
admin ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,040 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)