آموزش بافت عروسک آدم برفی

تنه و سر : از تنه شروع کرده و با استفاده از کاموای سفید ۱۲ دانه به صورت شل سر اندازید.یک راه رو ببافید.

راه بعد:زیر و بدین  صورت به هر دانه یکی اضافه کنید_۲۴ دانه میشود.
index
راه بعد:رو
راه بعد:(یک دانه زیر,به دانه بعدی یکی اضافه کنید)تا آخر_۳۶ دانه میشود.
با یک راه رو شروع کرده و ۲۷ راه ساده ببافید.
کم کردن برای گردن
راه بعد:۷ دانه زیر,(دو دانه را از زیر با هم یکی کنید)۳ مرتبه تکرار گردد,۱۰ دانه زیر (۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید)۳ مرتبه تکرار گردد,۷ دانه زیر_۳۰ دانه میشود.
۳ راه ساده ببافید.
اضافه کردن برای سر
راه بعد:۷دانه زیر,به هر کدام از ۳ دانه بعدی یک دانه اضافه کنید,۱۰ دانه زیر,به هر کدام از ۳ دانه بعدی یک دانه اضافه کنید,۷ دانه زیر_۳۶دانه میشود.

۱۹ راه ساده ببافید.وسط یکی از راهها را توسط یک رشته کاموای دیگر علامتگذاری کنید.

 

فرم دادن بالای سر

 

راه اول:(۲ دانه زیر,۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید)تا آخر_۲۷دانه میشود.
راه دوم و کلیه راههای زوج بعدی:رو
راه سوم:(یک دانه زیر,۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید)تا آخر_۱۸ دانه میشود.
راه پنجم:(۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید)تا آخر_۹ دانه میشود.
دانه ها را بصورت محکم جمع کنید.
پاها(دو عدد تهیه گردد)
از پنجه شروع کرده با استفاده از کاموای سفید ۱۱ دانه سراندازید.یک راه رو ببافید.
راه بعد:یک دانه زیر,(بهدانه بعدی یک دانه اضافه کنید,یک دانه زیر)تا آخر_۱۶دانه میشود.
با یک راه رو شروع کرده و ۴ راه ساده ببافید.

به صورت محکم دانه ها را کور کنید.

index

بینی

 

با استفاده از کاموای نارنجی ۴ دانه سرانداخته سپس دانه ها را بصورت محکم جمع کنید.دو سر لبه سرانداخته را به هم بدوزید.لبه سرانداخته بینی را به مرکز صورت,بین لبه پائینی دو چشم بدوزید.
گونه ها را توسط مداد قرمز گلی کنید.
دستها(دو عدد تهیه گردد)
از لبه بالایی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای سفید ۱۲ دانه سر اندازید.
با یک راه رو شروع کرده و ۲۰ راه ساده ببافید.
راه بعد:(دو دانه را از رو با هم یکی کنید)تا آخر_۶ دانه میشود.

دانه ها را به صورت محکم جمع کنید.

 

شال گردن

 

با استفاده از کاموای مورد نیاز ۶۵ دانه سرانداخته و ۴ راه ساده ببافید.
کور کنید,توجه کنید که بافت رو طرف صحیح تکه می باشد.
منگوله
با استفاده از کاموای سفید ۷ دانه سرانداخته.با یک راه رو شروع کرده و ۳ راه ساده ببافید.

دانه ها را به صورت محکم جمع کنید.

 

کلاه

 

از لبه پائینی آن شروع کرده با استفاده از کاموای سفید ۴۸ دانه سر انداخته ۴ راه مدابافی نمایید.
کاموای سفید را پاره کرده و کاموای قرمز را وصل کنید.
با یک راه رو شروع کرده ۱۲ راه ساده ببافید.
راه بعد:(۲ دانه زیر,۲ دانه را از زیربا هم یکی کنید)تا آخر_۳۶ دانه میشود.
۳ راه ساده ببافید.
فرم دادن بالای آن
از دو طرف راههای فرد یک دانه کور کنیدتا ۱۲ دانه باقی بماند.یک راه رو ببافید.
کاموای قرمز را پاره کرده و کاموای سفید را برای منگوله بالای کلاه وصل کنید.
۷ راه ساده ببافید.
راه بعد:(دو دانه را از رو با هم یکی کنید)تا آخر_۶ دانه میشود.
دانه ها را به صورت محکم جمع کنید.

پیشنهاد می کنیم ... 20179122128835440a lemoo-02 877878_murg52ec
admin ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 237 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)