آموزش بافت شال گردن شیک مدل تمساح

وسایل مورد نیاز : یک عدد میل شماره ی ۴ و کاموای با ضخامت متوسط یک عدد کلاف ۱۰۰ گرمی

 ابتدا ۱۸دانه سر بگیرید.

 ۲ رج  از زیر ببافید .

lemoo.ir-shal

رج ۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید  – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر

رج ۴: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۵: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید  – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر

رج ۶: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۷: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید  – ۶ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر

رج ۸: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۹: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید  – ۸ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر

رج ۱۰: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۱: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید  – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر

رج ۱۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

scarf-tissue-lemoo.ir

رج ۱۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه از زیر – ۱۱ دانه را کور کنید – ۱۳ دانه از زیر – ۱۱ دانه را کور کنید – ۱ دانه از زیر

scarftissue-lemoo.ir-2

رج ۱۴: تمام دانه ها را از زیر ببافید و طوری ببافید که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد .

lemoo.ir-tissue

در این قسمت تعداد دانه هایمان به ۱۸ عدد کاهش می یابد و اکنون ۱۸ دانه داریم

این ۱۸ دانه را ۹ رج میبافیم

lemoo.ir-scarf-4

بعد از ۹ رج بدین صورت فرم می دهیم :

۱ دانه کناری – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱۲ دانه از زیر – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱ دانه از زیر

چون بافت ما شال گردن است و دو طرف آن قابل رویت است بهتر است کم کردن را بعد از یک دانه کناری انجام دهیم تا لبه بافتمان مرتب باشد.

۱۶ دانه باقی مانده را تا ۶ رج میبافیم و سپس :

۱ دانه کناری – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱ دانه از زیر

lemoo.ir-tissue-scarf5

۱۴  دانه باقی مانده را ۶ رج میبافیم و سپس :

رج ۳۶: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۳۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۳۸: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۳ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۳ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۳۹: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۰: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۵ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۵ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

lemoo.ir-baft-dse

رج ۴۲: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۳ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۳ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم  – ۱ دانه از زیر

رج ۴۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۴: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم  – ۱ دانه از زیر

lemoo.ir-as9

رج ۴۵: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۶: ۱ دانه کناری – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۷: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۸ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۸: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۶ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۹: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۴ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۵۰: تمام دانه ها را کور کنید.

lemoo.ir-899

حالا از پشت سر یعنی از همان قسمتی که بافتمان را شروع کرده بودیم ، ۱۸ دانه روی میل میگیریم . و شروع به بافت میکنیم .

lemoo.ir-4045

رج ۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴: (خب حالا وقتی بخواین رج ۱۴ رو ببافین باید پشت کار باشین. اگه الان روی کار هستین , یه رج دیگه ببافین. یا یک رج کم کنین)

 ۱ دانه کناری – یکدانه اضافه کنید – ۱۶ دانه از زیر – یکدانه اضافه کنید – یک دانه از زیر

رج ۵: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۶: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۸:  ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۹ : تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۰:  ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۲:  ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۴: ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۳ دانه از زیر

 رج ۱۵: تمام ۲۰ دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید )

رج ۱۶: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

خب حالا از رج ۶ تا رج ۱۷ شروع کنین به بافت. هر چقدر که می خواین ببافین( من ۱۰ بار تکرار کردم.)

آخرین ردیف فلسها را به این ترتیب میافیم تا برای قسمت دم از هر دو طرف دو دانه کم شود و تعداد فلسها در آخرین ردیف به ۴ عدد برسد.

رج ۱: ۱ دانه کناری – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۴ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر

رج ۲: ۱ دانه کناری – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۴ دانه از زیر

تعداد دانه هایمان اکنون به ۱۷ دانه رسیده است.

رج ۳: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  ۳ دانه از زیر

رج ۴: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۷: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  ۳ دانه از زیر

رج ۸: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۹: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  ۳ دانه از زیر

رج ۱۰: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

lemoo.ir-634

رج ۱۱: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید –  ۳ دانه از زیر

رج ۱۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۳: ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۵: تمام ۱۷ دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ).

۱۷ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۳ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید

۱۵ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۱ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید

۱۳ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۹ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید

۱۱ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۷ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید

۹ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۵ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید

۷ دانه باقی مانده را کور میکنید.


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-0255 lemoo.ir-ss81 photo_2016-09-06_18-20-18-3
admin ۳۰ / ۰۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 493 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)