آموزش بافت سارافون بچگانه

قسمت جلو:
۴۰دانه سرانداخته ۴خط رکن میبافیم که میشود ۸رج بعد:


۷دانه اول رارکن بافته ۲۶دانه زیر ۷دانه آخررکن رج پشت ۷دانه رکن ۲۶دانه به رو۷دانه رکن  رج بعدی ۷رکن-۳دانه به زیر-۲۰دانه رکن -۳دانه به زیر-۷دانه رکن
بافت راادامه میدهیم تارکن بافت وسط ۴خط شود
+بعد ازآن ۷دانه رکن سه دانه زیر-۶دانه رکن -۸دانه زیر-۶دانه رکن -۳دانه زیر-۷دانه رکن رج پشت بافت ۸دانه وسط به روبافته میشود.
بعد ۱۰رج دوباره وسط بافت را۴خط رکن می بافیم
بعد ازآن فقط ۷دانه اول بافت و۷دانه آخربافت رارکن بافته وسط بافت ساده بافته میشود


ساده بافی یعنی یک رج به زیرویک رج به رو تاازشروع بافت ۳۰خط رکن داشته باشیم

۷دانه رکن ۸دانه پیچ یک دانه به رو۸دانه پیچ یک دانه رو۸دانه پیچ ۷دانه رکن هر۶رج یک دانه پیچ زده میشود

یقه:
ازاول بافت وقتی ۵۸خط رکن بافتیم ۱۵دانه اول راکورمیکنیم بقیه بافت راادامه میدهیم .با۷خط رکن یکی رو۸تاساده درآخررکن
قسمت سمت راست جادگمه هم بازمیکنیم
پشت راهم ۴۶دانه سرانداخته میتوانید فقط بافت رکن بزنید یامثل جلوپیچ ببافید
دوتاهم پاپیون بافته روی لباس نصب میکنید درآخردورلباس راقلاب بافی میکنید
درزسرشانه رامیدوزید درزپهلوهاراباهمان مدل قلاب وصل میکنیم


پیشنهاد می کنیم ... yutghjki lemoo-089 lemoo-fd25
admin ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 366 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)