آموزش بافت تونیک زنانه

سایزها: XXXL-XXL-XL/L-M-XS/S

وسایل لازم

• کاموا ۸۰۰-۹۰۰-۱۰۵۰-۱۲۰۰-۱۴۰۰ گرم
• میل گرد شماره ۷
• میل گرد شماره ۵٫۵
• دکمه چهار عدد

lemoo-828

آموزش بافت تونیک زنانه

کاموا باید به گونه ای باشد که ۱۴ دونه در ۱۷ رج با میل شماره ۷ و بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر باشد.

پترن مورد استفاده در بافت این تونیک M.1 است که در شکل زیر نشان داده شده است و شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

lemoo-9828

نحوه بافت

قسمت تنه این تونیک بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.
ابتدا ۱۸۸-۲۱۲-۲۲۴-۲۴۸-۲۶۰ دونه در میل شماره ۷سربیاندازید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید بعد یک دور به رو ببافید. دو علامت یکی در ابتدای دور و دیگری بعد ۹۴-۱۰۶-۱۱۲-۱۲۴-۱۳۰ دونه، در طی دور بگذارید.
بعد بافت را به اینصورت ادامه دهید: *۸-۸-۱۱-۱۱-۱۰ دونه به زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، ۵-۶-۶-۷-۷ دونه به زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، شش تا زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، ۵-۶-۶-۷-۷ دونه به زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، شش تا زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، ۵-۶-۶-۷-۷ دونه به زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، شش تا زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، ۵-۶-۶-۷-۷ دونه به زیر، ۵-۶-۶-۷-۸ دونه به رو، ۸-۸-۱۱-۱۱-۱۰ دونه به زیر* فاصله بین دو * را یکبار دیگر تکرار کنید.
در دورهای بعد نیز همانند این دور فاصله بین دو * را دوبار تکرار کنید، وقتی اندازه تونیک ۵ سانتیمتر شد، در تمام قسمتهایی که شش دونه زیر بود را پترن M.1 ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید.
وقتی اندازه تونیک ۱۶ سانتیمتر شد، یک دونه در تمام قسمتهای دونه های رو با دو تا یکی کردن دو دونه آخر کم کنید. (در یک دور ۱۶ دونه کم میشود)
وقتی اندازه تونیک ۲۴ سانتیمتر شد، یک دونه در تمام قسمتهای دونه های زیر با دو تا یکی کردن دو دونه اول کم کنید. (۸ دونه کم میشود)
وقتی اندازه تونیک ۳۲ سانتیمتر شد، یک دونه در تمام قسمتهای دونه های رو با دو تا یکی کردن دو دونه اول کم کنید. (۱۶ دونه کم میشود)
وقتی اندازه تونیک ۴۰ سانتیمتر شد، یک دونه در تمام قسمتهای دونه های زیر با دو تا یکی کردن دو دونه آخر کم کنید. (۸ دونه کم میشود)
وقتی اندازه تونیک ۴۸ سانتیمتر شد، یک دونه در تمام قسمتهای دونه های رو با دو تا یکی کردن دو دونه آخر کم کنید. (۱۶ دونه کم میشود)
حال ۱۲۴-۱۴۸-۱۶۰-۱۸۴-۱۹۶ دونه در میل وجود خواهد داشت.
بافت را ادامه دهید تا اندازه تونیک ۵۳-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶ سانتیمتر شود. در دور بعد ۳-۳-۳-۴-۴ دونه در هر طرف دو علامت کور کنید. (تعداد دانه ها ۱۱۲-۱۳۶-۱۴۸-۱۶۸-۱۸۰) بافت دو تکه میشود یکی جلوست و یکی پشت
حال این قسمت را کنار گذاشته و آستینها را ببافید.

بافت آستینها

آستینها بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.
ابتدا ۵۴-۵۶-۵۸-۶۰-۶۲ دونه در میل شماره ۷ سربیاندازید. یک دور به رو ببافید و در ابتدای دور یک علامت بگذارید. بعد بافت را به اینصورت ادامه دهید: ۱-۲-۳-۴-۵ دونه به زیر، *چهار تا رو، سه تا زیر، شش تا رو، سه تا زیر* فاصله بین دو * را کلاً سه بار در طی دور تکرار کنید و دور را با چهار تا رو و ۱-۲-۳-۴-۵ دونه به زیر تمام کنید. بعد همانند دور قبل بافت را ادامه دهید.
وقتی اندازه آستین ۱٫۵ سانتیمتر شد، برای دو جا دکمه به شرح زیر کور کنید: ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ دونه همانند دور قبل، دو تا یکی از رو، ژوته، ۳۰ دونه همانند دور قبل، دو تا یکی از رو، ژوته و بقیه دونه ها را همانند قبل ببافید. بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه آستین ۲۰ سانتیمتر شود.
حال برعکس قبل به اینصورت ببافید: : ۱-۲-۳-۴-۵ دونه به رو، *چهار تا زیر، سه تا رو، شش تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * را کلاً سه بار در طی دور تکرار کنید و دور را با چهار تا زیر و ۱-۲-۳-۴-۵ دونه به رو تمام کنید.
بعد همانند این دور ادامه دهید. وقتی شش دور به اینصورت بافتید، به جای شش دونه زیر، پترن M.1 را ببافید. بعد بافت را همینطور ادامه دهید، وقتی اندازه آستین ۳۵ سانتیمتر شد، ۳-۳-۳-۴-۴ دونه در هر طرف علامت کور کنید. (حتماً باید تا جائی از پترن M.1 ببافید که در قسمت تنه نیز در همان رج برای زیر بغل کور کرده اید)

بافت تونیک یقه

آستینها و قسمت تنه را به یک میل گرد منتقل کنید. (هر آستین باید بین قسمت پشت و جلو باشد) تعداد دانه ها ۲۰۸-۲۳۶-۲۵۲-۲۷۲-۲۸۸
اندازه گیریها را بعد از این، از این محل انجام دهید.
بین هر آستین با قسمت پشت و جلو یک علامت بگذارید که میشود چهار علامت.
یقه به صورت بدون درز بافته میشود. بافت را شروع کنید و در دوم کاهش را به صورت زیر آغاز کنید:
در ابتدا و انتهای هر آستین با دو تا یکی از زیر یا دو تا یکی از رو دونه کم کنید. کم کردن را یک دور در میان تکرار کنید.
همزمان در دونه های تنه به صورت زیر کم کنید:
اولین کاهش را بعد از ۳ سانتیمتر با دو تا یکی کردن دونه اول در قسمت دونه های زیر انجام دهید. (۸ دونه کم میشود)
پنج سانتیمتر ببافید.
دومین کاهش را با دو تا یکی کردن دو دونه اول در قسمت دونه های رو انجام دهید. (۱۶ دونه کم میشود)
پنج سانتیمتر ببافید.
سومین کاهش را با دو تا یکی کردن دو دونه آخر در قسمت دونه های زیر انجام دهید. (۸ دونه کم میشود)
پنج سانتیمتر ببافید.
چهارمین کاهش را با دو تا یکی کردن دو دونه آخر در قسمت دونه های رو انجام دهید. (۱۶ دونه کم میشود)
کاهش چهارم را برای سایز XS/S انجام ندهید.
حال بافت را ادامه دهید تا اندازه یقه ۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ سانتیمتر شود، از اینجا به بعد در ابتدا و انتهای آستین کم نکنید.
حال حدودآً ۱۱۶ تا ۱۶۸ دونه در میل موجود خواهد بود. بافت را با میل شماره ۵٫۵ ادامه دهید و یک دور به زیر ببافید و همزمان تعداد دانه ها را به ۹۶-۱۰۴-۱۱۲-۱۲۰-۱۲۰ برسانید. یک دور به رو ببافید. سپس یک دور به زیر ببافید و همزمان در این دور ۴۰ دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها ۱۳۶-۱۴۴-۱۵۲-۱۶۰-۱۶۰) به اندازه ۷-۸-۸-۹-۹ سانتیمتر کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید. بعد به اندازه ۷-۸-۸-۸-۸ سانتیمتر کشباف دو تا زیر، دو تا رو ببافید. سپس به اندازه ۸ سانتیمتر اینطور ببافید: سه تا زیر، *چهار تا رو، چهار تا زیر* فاصله بین دو * را تا پنج دونه مانده به آخر دور تکرار کنید و با چهار دونه رو و یکی زیر دور را تمام کنید. بعد با میل شماره ۷ کور کنید.
بعد درز زیربغلها را بدوزید. سپس انتهای هر آستین را به اندازه ۱۲ سانتیمتر دولا کنید و دکمه ها را در محل مناسب بدوزید.


پیشنهاد می کنیم ... 220px-holly_serkis_tehran-4 %d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d9%84-%d9%82%d9%87-%d8%a8%da%86%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87 lemoo.ir-fgntezi13
admin ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 288 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)